tRAININGS
4 dAAGSE

rUITERPILATES/
sARA OUWEHAND

15 T/M 18 april 

(VOL)

&

3 T/M 6 juni 

(nog 2 plaatsen vrij)

Ja, daar zijn ze dan…  De trainingsweken!

Je krijgt privéles. Geen gedoe met twee ruiters in de baan. En je krijgt groeps- en individuele begeleiding naast het paard voor je houding.  De lessen worden opgenomen met de Pixio robotcamera. Die beelden neem je mee naar huis. 

Verder geven we een lezing, maak je een buitenrit en krijg je voeradvies. Je paard heeft een ruime stal met luikjes naar buiten en kan in een paddock. De gemoedelijke stemming rondom de Herberg de Brand in Udenhout (NB) maakt het programma compleet. 

Dus…

Vier dagen jij en je paard in een groep van acht deelnemers. Vier dagen professionaliteit, gemoedelijkheid en een natuurgebied om je heen. 

Wie wil dat nou niet?

 750 Euro

Deze prijs is all in. Je krijgt er de oefenballen van Ruiterpilates bij cadeau. 

Alleen de drank, los van koffie en thee, betaal je zelf. En het krachtvoer van je paard neem je mee. De rest van het eten, drinken en verblijf op een 2 persoonskamer wordt voor je geregeld. 

Ik verwerk je inschrijving op volgorde van binnenkomst. Het animo is te groot om daar een uitzondering op te kunnen maken. Dus als je een vriendin mee wilt nemen, wacht niet te lang!


Algemene voorwaarden trainingsarrangement Ruiterpilates

1. Definities

Op het inschrijfformulier en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Ruiterpilates: Praktijk In Cadans, Strijp 8, 5126 WR in Gilze, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 69387990. Degene die het trainingsarrangement aanbiedt.

1.2. Klant: Degene die het trainingsarrangement afneemt.

1.3. Trainingsarrangement: Verblijf van datum tot datum bij Herberg de Brand, (Schoorstraat 22 in Udenhout), waarbij gebruik wordt gemaakt van de aldaar aanwezige faciliteiten, met daarbij afname van trainingen en diensten en het volgen van (trainings-)instructies

1.4. Inschrijfformulier: Het formulier zoals door de klant is ingevuld en aan Ruiterpilates is geretourneerd, waarmee de deelname van de klant aan het trainingsarrangement kenbaar wordt gemaakt.

1.5. Het paard: Het paard of de pony welke mee wordt genomen naar het trainingsarrangement.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten die Ruiterpilates in het kader van zijn bedrijf aangaat.

2.2. Klant verklaart zich door ondertekening van het inschrijfformulier uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

2.3. Eventuele algemene voorwaarden van de klant gelden niet en worden door Ruiterpilates uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Duur van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanbetaling zoals vermeld op het inschrijfformulier ontvangen is door Ruiterpilates.

3.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.3. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen na afloop van het trainingsarrangement.

4. Veiligheid

4.1. Het betreden van het terrein van Herberg de Brand (Schoorstraat 22 in Udenhout), het gebruik maken van de aldaar aanwezige faciliteiten, afname van trainingen en diensten en het volgen van (trainings-)instructies, geschied volledig op, en komt volledig voor, eigen risico van de klant.

4.2. Tijdens het paardrijden is het dragen van een veiligheidscap verplicht.

5. Verzorging van het paard

5.1. Ruiterpilates zal gedurende de overeengekomen termijn het paard op gepaste wijze verzorgen, zoals een goed en redelijk handelend stalhouder betaamt, dan wel klant, of door deze aangewezen personen, in staat stellen het paard te verzorgen. Het een en het ander echter onverminderd het bepaalde in artikel 6.

6. Risicoacceptatie en aansprakelijkheid

6.1. Klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het trainen van en het omgaan met paarden en pony’s, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van trainingen en/of (trainings)instructies.

6.2. Het door of met Ruiterpilates trainen van het paard geschiedt te allen tijde volledig voor risico van de klant. Klant blijft dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan het paard, goederen behorende bij het paard, of schade veroorzaakt door het paard aan derden of goederen van derden. Klant zal ten aanzien van Ruiterpilates alsmede eventuele derde-trainers/instructeurs, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW.

6.3. Ruiterpilates is jegens klant nimmer aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade van welke aard dan ook aan de persoon of eigendommen van klant, inclusief het paard, en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Ruiterpilates aangeboden producten en/of diensten. Deze bepaling geldt ook ten opzichte van eventuele met klant meekomende derden.

6.4. Ruiterpilates is ten opzichte van klant en met deze meegekomen derden, nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het door hen niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en/of aanwijzingen en/of instructies door of namens Ruiterpilates gegeven.

6.5. Klant vrijwaart Ruiterpilates tegen eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die is ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

6.6. De aansprakelijkheid van Ruiterpilates is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor Praktijk in Cadans zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk door verzekeraar dekking wordt verleend.

7. Aansprakelijkheid klant / verzekering

7.1. De klant is jegens Ruiterpilates aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door het doen of (na)laten van klant, zijn gezinsleden, zijn gasten en zijn dieren.

7.2. De klant dient al zijn roerende zaken, inclusief de paard(en) die bij Herberg de Brand verblijven, zélf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Klant zal in ieder geval voor het paard dat op Herberg de Brand verblijft en welke gebruikt wordt tijdens de trainingsactiviteiten, een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het houden van het paard te verzekeren, ook wanneer het paard bij derden is gestald en/of door derden wordt getraind.

8. Reservering / betaling / annulering

8.1. De inschrijving/reservering voor het trainingsarrangement is pas dan definitief nadat de klant de aanbetaling heeft overgemaakt en deze aanbetaling door Ruiterpilates is ontvangen.

8.2. Bij annulering van de overeenkomst door klant als gevolg van kreupelheid van het paard zijn er, na overleg dierenarts rapport, de volgende opties:
a. Enkel de boekingskosten ter waarde van 315 euro worden in rekening gebracht. Eventueel verhoogd met een recht evenredige toeslag als gevolg van het boeken van extra opties.
b. Ruiterpilates faciliteert het huren van een vervangend paard. In dit geval moeten de volledige deelnamekosten betaald worden. Aan het huren van een vervangend paard zijn geen meerkosten boven op de oorspronkelijke prijs verbonden.
c. Beide partijen verrichten inspanning om een vervangende deelnemer te werven. Wordt een vervangende deelnemer gevonden, dan ontvangt de klant zijn betaling terug op het moment dat de vervangende deelnemer de volledige deelnamekosten heeft voldaan.

8.3. Bij annulering van de overeenkomst door klant wegens een andere dan bij 8.2 genoemde reden gelden de volgende bepalingen:
a. Bij annulering tot zes weken voor aanvang van het trainingsarrangement wordt het aanbetalingsbedrag in rekening gebracht.
b. Bij annulering korter dan 6 weken voor aanvang van het trainingsarrangement wordt er 75 % van de oorspronkelijke prijs (inclusief aanvullende opties) in rekening gebracht.

8.4. Bij annulering van de overeenkomst door Ruiterpilates als gevolg van door de overheid geïnitieerde Coronamaatregelen gelden de volgende bepalingen:
a. Er wordt een alternatieve datum aangeboden door Ruiterpilates.
b. Indien hier door de klant geen gebruik van wordt gemaakt, zijn de annuleringskosten voor de klant 100 Euro.

8.5. Bij annulering van de overeenkomst door Ruiterpilates wegens een andere dan bij 8.4 genoemde reden gelden de volgende bepalingen:
a. Er wordt een alternatieve datum aangeboden door Ruiterpilates.
b. Indien hier door de klant geen gebruik van wordt gemaakt, wordt de door de klant verrichte (aan)betaling terugbetaald.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op iedere overeenkomst tussen de klant en Ruiterpilates is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2. Bij eventuele geschillen is de rechter uit het arrondissement van de vestigingsplaats van Ruiterpilates uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de klant het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
9.3. De klant en Ruiterpilates zullen pas een beroep op een rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.