TRAININGS-
DAGEN

DEURNE (SEPT)

‘Leuk, die trainingsdagen. Maar waarom geen dagclinic?’

In vier dagen kom je dichter bij je pijnpunt. En je lost het sneller op. Ik monitor je intensief en geef daarom privélessen. Géén gedoe met twee ruiters in de baan.

‘Alleen maar rijlessen?’

Nee. Je krijgt ook workshops zonder paard. Daarin leer je je eigen lichaam aansturen op een manier waar je paard blij van wordt. En jij trouwens ook. 

Daar krijg je ook nog een online masterclass bij.  En vergeet daar bovenop niet hoe leerzaam het is om de lessen van de rest te volgen. 

‘En waar gebeurt dat allemaal?’

De locatie is het oude Deurne! Inmiddels heet het Green Valley Estate. Het is een prachtige locatie zonder de gemoedelijkheid te verliezen. 

‘En wanneer dan?’

Deze vierdaagse is 15 t/m 18 september. De kosten zijn € 735,- en dat is inclusief: 

  • 3 privelessen, 2 workshops en een masterclass
  • meeliften op alle lessen van de groep
  • stalling paard (incl wei/paddock)
  • alle dagen koffie / thee
  • alle dagen lunch
  • avondeten op dag 1

Het is dus exclusief jouw (eventuele) overnachtingen en je avondeten op dag 2 en 3.

‘Klinkt goed, hoe kan ik me inschrijven?’

Even scrollen 

1. Definities

Op het inschrijfformulier en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Ruiterpilates: Praktijk In Cadans, Strijp 8, 5126 WR in Gilze, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 69387990. Degene die het trainingsarrangement aanbiedt.

1.2. Klant: Degene die het trainingsarrangement afneemt.

1.3. Trainingsarrangement: Verblijf in Green Valley Estate (Bruggenseweg 11A, 5752 SC Deurne) waarbij gebruik wordt gemaakt van de aldaar aanwezige faciliteiten, met daarbij afname van trainingen en diensten en het volgen van (trainings-)instructies

1.4. Inschrijfformulier: Het formulier zoals door de klant is ingevuld en aan Ruiterpilates is geretourneerd, waarmee de deelname van de klant aan het trainingsarrangement kenbaar wordt gemaakt.

1.5. Het paard: Het paard of de pony welke mee wordt genomen naar het trainingsarrangement.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten die Ruiterpilates in het kader van zijn bedrijf aangaat.

2.2. Klant verklaart zich door ondertekening van het inschrijfformulier uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

2.3. Eventuele algemene voorwaarden van de klant gelden niet en worden door Ruiterpilates uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Duur van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanbetaling zoals vermeld op het inschrijfformulier ontvangen is door Ruiterpilates.

3.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.3. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen na afloop van het trainingsarrangement.

4. Veiligheid

4.1. Het betreden van het terrein van Green Valley Estate (Bruggenseweg 11A, 5752 SC Deurne), het gebruik maken van de aldaar aanwezige faciliteiten, afname van trainingen en diensten en het volgen van (trainings-)instructies, geschied volledig op, en komt volledig voor, eigen risico van de klant.

4.2. Tijdens het paardrijden is het dragen van een veiligheidscap verplicht.


5. Verzorging van het paard

5.1. Ruiterpilates zal gedurende de overeengekomen termijn het paard op gepaste wijze verzorgen, zoals een goed en redelijk handelend stalhouder betaamt, dan wel klant, of door deze aangewezen personen, in staat stellen het paard te verzorgen. Het een en het ander echter onverminderd het bepaalde in artikel 6.

6. Risicoacceptatie en aansprakelijkheid

6.1. Klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het trainen van en het omgaan met paarden en pony’s, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van trainingen en/of (trainings)instructies.

6.2. Het door of met Ruiterpilates trainen van het paard geschiedt te allen tijde volledig voor risico van de klant. Klant blijft dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan het paard, goederen behorende bij het paard, of schade veroorzaakt door het paard aan derden of goederen van derden. Klant zal ten aanzien van Ruiterpilates alsmede eventuele derde-trainers/instructeurs, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW.

6.3. Ruiterpilates is jegens klant nimmer aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade van welke aard dan ook aan de persoon of eigendommen van klant, inclusief het paard, en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Ruiterpilates aangeboden producten en/of diensten. Deze bepaling geldt ook ten opzichte van eventuele met klant meekomende derden.

6.4. Ruiterpilates is ten opzichte van klant en met deze meegekomen derden, nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het door hen niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en/of aanwijzingen en/of instructies door of namens Ruiterpilates gegeven.

6.5. Klant vrijwaart Ruiterpilates tegen eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die is ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

6.6. De aansprakelijkheid van Ruiterpilates is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor Praktijk in Cadans zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk door verzekeraar dekking wordt verleend.

7. Aansprakelijkheid klant / verzekering

7.1. De klant is jegens Ruiterpilates aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door het doen of (na)laten van klant, zijn gezinsleden, zijn gasten en zijn dieren.

7.2. De klant dient al zijn roerende zaken, inclusief de paard(en) die Green Valley Estate (Bruggenseweg 11A, 5752 SC Deurne) verblijven, zélf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Klant zal in ieder geval voor het paard dat op Green Valley Estate (Bruggenseweg 11A, 5752 SC Deurne) verblijft en welke gebruikt wordt tijdens de trainingsactiviteiten, een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het houden van het paard te verzekeren, ook wanneer het paard bij derden is gestald en/of door derden wordt getraind.

8. Reservering / betaling / annulering

8.1. De inschrijving/reservering voor het trainingsarrangement is pas dan definitief nadat de klant de aanbetaling heeft overgemaakt en deze aanbetaling door Ruiterpilates is ontvangen.

8.2. Bij annulering van de overeenkomst door klant als gevolg van kreupelheid van het paard zijn er, na overleg dierenarts rapport, de volgende opties:
a. Enkel de voorboekingskosten van 70 % worden in rekening gebracht. Eventueel verhoogd met een recht evenredige toeslag als gevolg van het boeken van extra opties.
b. Beide partijen verrichten inspanning om een vervangende deelnemer te werven. Wordt een vervangende deelnemer gevonden, dan ontvangt de klant zijn betaling terug op het moment dat de vervangende deelnemer de volledige deelnamekosten heeft voldaan.

8.3. Bij annulering van de overeenkomst door klant wegens een andere dan bij 8.2 genoemde reden gelden de volgende bepalingen:
a. Bij annulering tot zes weken voor aanvang van het trainingsarrangement wordt het aanbetalingsbedrag van 70 % in rekening gebracht.
b. Bij annulering korter dan 6 weken voor aanvang van het trainingsarrangement wordt er 100 % van de oorspronkelijke prijs (inclusief aanvullende opties) in rekening gebracht.

8.4. Bij annulering van de overeenkomst door Ruiterpilates als gevolg van door de overheid geïnitieerde Coronamaatregelen gelden de volgende bepalingen:
a. Er wordt een alternatieve datum aangeboden door Ruiterpilates.
b. Indien hier door de klant geen gebruik van wordt gemaakt, zijn de annuleringskosten voor de klant 100 Euro.

8.5. Bij annulering van de overeenkomst door Ruiterpilates wegens een andere dan bij 8.4 genoemde reden gelden de volgende bepalingen:
a. Er wordt een alternatieve datum aangeboden door Ruiterpilates.
b. Indien hier door de klant geen gebruik van wordt gemaakt, wordt de door de klant verrichte (aan)betaling terugbetaald.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op iedere overeenkomst tussen de klant en Ruiterpilates is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2. Bij eventuele geschillen is de rechter uit het arrondissement van de vestigingsplaats van Ruiterpilates uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de klant het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
9.3. De klant en Ruiterpilates zullen pas een beroep op een rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.